يكشنبه 1 بهمن 1396   13:59:27
 
صفحه اصلي ارتباط باما

 

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم مؤيدي

گروه آموزشي: مهندسي مكانيك

گرايش تخصصي: مكانيك سيالات و آيروديناميك                

مرتبه علمي: استاديار

سمت: عضو هيئت علمي

                       

سوابق تحصيلي:

كارشناسي مهندسي مكانيك
كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا ( زمينة تخصصي آيروديناميك و ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) )
دكتري تخصصي
در زمينة ديناميك سيالات محاسباتي (
CFD)
عنوان رساله دكتري
: شبيه‌سازي رتبه‌كاستة جريان ناپايا حول اجسام با هندسه دلخواه با استفاده از روش تجزية متعامد بهينه

زمينه‌هاي پژوهشي مورد علاقه

 • مدل‌سازي رتبه‌كاستة سيستم‌هاي ديناميكي(كاربرد  در مسائل مربوط به جريان‌ سيالات، انتقال حرارت و كنترل جريان)
 • آيروديناميك و ديناميك سيالات محاسباتي
 • آيرواكوستيك و انتقال حرارت محاسباتي
 • آيروديناميك بالگرد
 • مدل‌سازي آشفتگي
 • كنترل جريان سيال
 • تداخل سازه- سيال
 • جريان هاي مگنتوهيدروديناميكي (كاربرد در مباحث كنترل جريان و سيستم هاي پيشرانش)
 • ديناميك سيالات زيست محيطي
 • جريان سيال در محيط هاي متخلخل


سوابق كاري

 • عضو تيم پژوهشي پروژه ساخت شبيه‌ساز پرواز بالگرد، دانشگاه صنعتي شريف، از سال 1379 به مدت 5/1 سال.
 • عضو گروه پژوهشي تحليل آيات قرآن با الگوشناسي به سرپرستي دكتر تركيان، دانشگاه صنعتي شريف، خرداد1390 تاكنون.
 • مشاور علمي مركز تحقيقات آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف، آذر‌ماه سال1390 تاكنون.
 • مدير گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1390 تا 1393
 • معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسي، دانشگاه قـم، مهرماه 1393 تا فروردين 1396.
 • عضو شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه قـم، مهرماه 1393 تا فروردين 1396.
 • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه قـم، مهرماه 1393 تا فروردين 1396.


سوابق پژوهشي- كاربردي

 • پروژه مدل‌سازي آيروديناميكي بالگرد BELL 206.
 • پروژه محاسبات آيروديناميكي بال پرندة سبك با نسبت منظري بالا.
 • پروژه شبيه‌سازي و محاسبات عددي آيروديناميك جريان با استفاده از مدل‌هاي آشفتگي دومعادله‌اي.
 • پروژه شبيه‌سازي و محاسبات عددي آيروديناميك اجسام پرندة سه‌بعدي با استفاده از نرم‌افزار FLUENT.
 • تدوين سرفصل‌هاي دروس دورة كارشناسي مهندسي هوافضا (دانشگاه صنعتي شريف).
 • رديابي و آشكارسازي سرطان با بهره‌گيري از الگويي مبتني بر روش تجزيه متعامد بهينه (در حال انجام).
 • مدل‌سازي رتبه‌كاستة جريان‌هاي اتمسفري و آلودگي هوا با استفاده از روش تجزيه متعامد بهينه- گالركين (در حال انجام).
 • همكاري و مشاوره در اجراي چندين پروژه پيرامون اثرات آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در صنايع مختلف، دفتر فناوريهاي زيست محيطي، دانشگاه صنعتي شريف
 • پروژه شبيه‌سازي عددي ميدان جريان و پراكندگي ذرات گردوغبار (فاز جداگانه) با استفاده از نرم‌افزار FLUENT، دفتر فناوريهاي زيست محيطي، دانشگاه صنعتي شريف.
 • پروژه شبيه‌سازي عددي ميدان جريان، پراكندگي ذرات گردوغبار (فاز جداگانه) و طراحي ساختار آيروديناميكي ايستگاه‌هاي توليد برق خورشيدي با استفاده از نرم‌افزار FLUENT،
 • مدلسازي آيروديناميك ناپاياي تيغة روتور هليكوپتر، 1381.
 • بهينه‌سازي مدل آشفتگي يك معادله‌اي اسپالارت- آلماراس براي مدلسازي ناحيه گذرا به آشفته، 1383.
 • توسعة كد كامپيوتري تحليل جريان دوبعدي مافوق‌صوت آشفته به منظور تحليل جريان حول جسم، 1384.
 • طرح پژوهشي ”تخمين سريع دادههاي آيروديناميكي با استفاده از روش تجزيه متعامد بهينه “، دانشگاه صنعتي شريف- 86-1385 (يك ساله).
 • رويكردي نو در تحليل آيات قرآن، استخراج ساختارهاي اساسي ماتريس كلمات با بهره‌گيري از روش‌هاي تجزية ماتريس، گزارش پروژة پژوهشي تحليل آيات قرآن با الگوشناسي، 1390.


راهنمايي پايان‌نامة دانشجويي

 • استاد مشاور پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك، ”طراحي بهينة ايرفويل با استفاده از روش رتبه‌كاستة تجزيه متعامد بهينه“، دانشكدة مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي شريف،91-1390.

 • استاد راهنماي همكار پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك، ”بازسازي و تحليل جريان حول اجسام با هندسه‌هاي پيچيده با استفاده از روش رتبه‌كاستة تجزيه متعامد بهينه“، گروه مهندسي هوافضا، دانشكدة علوم و فنون نوين دانشگاه تهران، 92-1391. 

 • استاد راهنماي همكار پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي عمران گرايش سازه‌هاي هيدروليكي،شبيه‌سازي عددي ميدان جريان و انتقال آلاينده‌ها، مطالعة موردي كتابخانه مركزي دانشگاه قـم، گروه مهندسي عمران، دانشكدة مهندسي، دانشگاه قـم، 94-1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي، شبيه‌سازي عددي كنترل‌ لايه‌مرزي و مطالعه پيرامون اثرات آن بر افزايش نرخ انتقال حرارت، مطالعة موردي پرة توربين گاز، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، 1395.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي مهندسي مكانيك، ”شبيه سازي عددي جريان حول پشته هاي مواد اوليه و بررسي اثر تغيير شكل بر پديده بادبردگي “، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه قم، 1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي مهندسي مكانيك، ”شبيه سازي عددي جريان سيال غيرنيوتني و مطالعه پيرامون اثرات تغيير ساختار هندسي بر ويژگي هاي جريان“، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه قم، 1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي مهندسي مكانيك، ”شبيه سازي عددي پديدة گرمايش آيروديناميكي حول محمولة بازگشت و بررسي اثر جنس عايق بر ميزان انتقال حرارت به جسم“، گروه مهندسي مكانيك، دانشكدة فني دانشگاه قم، 1393.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌،شبيه‌سازي عددي جريان گذرش روي صفحة تخت با استفاده از مدلk-ω-γ-Reθ  ، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1394.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌،شبيه‌سازي جريان پاشش ثانويه درون نازل و بررسي اثرات آن بر ميزان توليد نيروي پيشران، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1394.

 • استاد راهنماي پايان‌نامة كارشناسي‌، شبيه‌سازي جريان حول توربين باد و مطالعه پيرامون اثر تغييرات زاويه توربين بر راندمان آن، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه قـم، 1394.

مقالات مجلات

Taeibi-Rahni M., Sabetghadam F. and, Moayyedi M. K., “Low-dimensional Proper Orthogonal Decomposition as a Fast Approach of Aerodynamic Data Estimation,” J. Aerospace Engineering, Vol. 23, Issue.1, pp.44-54, January 2010 http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0893-1321(2010)23:1(44)

Sabetghadam F., Taeibi-Rahni M. and, Moayyedi M. K., “Gappy Low-dimensional POD: A Poweful Tool for Data Reconstruction of Unsteady Flow Fields”, CFD J.,Vol. 17, No.3, pp.156-164, 2008.

M.K. M‌o‌a‌y‌y‌e‌d‌i, M. T‌a‌e‌i‌b‌i-R‌a‌h‌n‌i, F. S‌a‌b‌e‌t‌g‌h‌a‌d‌a‌m “Fast Data Processing and Inverse Aerodynamic Design Using Low dimensional POD Method”, Sharif Journal of Mechanical Eng., 29-3, Issue 1, Winter 2013, Page 3-10 (pdf)

M.K. M‌o‌a‌y‌y‌e‌d‌i, F. S‌a‌b‌e‌t‌g‌h‌a‌d‌a‌m and M. T‌a‌e‌i‌b‌i-R‌a‌h‌n‌i, “Calibrated Reduced Order POD Model for Simulation of Unsteady Incompressible Flows”, Aerodynamics and Fluid Mechanics Journal, Vol. 1, No.1, Winter 2012 (pdf)

M.S. Hassanvand, A. Torkian, M.R. Sahebnasagh, K. Nadafi, and M.K. Moayyedi
Experimental Investigation of the Effectiveness of Various  Additives in Reducing Wind Erosion from Iron Ore Piles”, Health and Environment Journal, Vol. 5, No.4, 2012, (pdf)

M.K. Moayyedi and M. Najaf-Beygi “Development of a Reduced Order Model for Estimation of the Field of Flow Based on Proper Orthogonal Decomposition Method Using Interpolation and Extrapolation of High Level Energy Modes
”, Aerodynamics and Fluid Mechanics Journal, Vol. 5 No.1, 2014, (pdf)
 
M.K. Moayyedi Calibration the Effects of Non-Divergence Free and High Level Energy Modes in POD Reduced Order Model of Incompressible Flows using Adjoint Continuity Equation”, Solid and Fluid Mechanics Journal, Vol. 5 No.4, 2015, 10.22044/DOI: jsfm.2015.680

M.K. Moayyedi Reconstruction of Gappy Unsteady Flow Fields using Improved Reduced Order POD Model based on Temporal Decomposition Procedure”, AmirKabir Journal of Mechanical Engineering, 2017, Volume 49, Issue 1, DOI: 10.22060/MEJ.2016.720

M.K. Moayyedi, E. Jabari, M.M. Hashemi Numerical Simulation of Flow Field and Particles Deposition and Studying the Effects of  Building Architecture on Particles Distribution”, Accepted for Publication in Tabriz University Journal of Mechanical Engineering, 2017 (Pdf).
.
Moayyedi M. K., “A Surrogate Reduced Order POD Model for Boundary Control and Excitation of Viscous Burger's Equation,” Accepted for Publication in J. Advances and Applications in Fluid Mechanics, 2017.

M.K. Moayyedi
Direct Numerical Simulation and Reduced Order Modeling of Mass Transfer Under the Influence of Natural Convection Flow Based on Coupling Between Temperature and Concentration Modes”, Accepted for Publication in Sharif Journal of Mechanical Engineering, 2017, (link)

M.K. Moayyedi Calibration of Reduced Order POD Model of Unsteady Incompressible Laminar Flow Using Pressure Representation as a Function of Velocity Field Modes”, Accepted for Publication in Tabriz University Journal of Mechanical Engineering, 2017

M.K. Moayyedi and M. Marvi, Reduced Order Model of Inverse Shape Design and Flow Field Analysis Using Combined form of Geometrical and Flow Modes based on Proper Orthogonal Decomposition”, Accepted for Publication in Journal of Aerospace Knowledge and Technology Engineering, 2017

 
 
مقالات همايش‌ها

Taeibi-Rahni M., and Moayyedi M. K., “Rotor Wake Modelling and its Effects on Unsteady Aerodynamic Loads of a Helicopter Rotor in Forward Flight”, ICRAMME 2005, International Conference on Recent Advances in Mechanical & Materials Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia.

M. Taeibi-Rahni and M. K.Moayyedi, “Blade Twist Effects on Unsteady Aerodynamics Loads of Unsteady Aerodynamic Loads of a Helicopter Rotor”, 11th International ISME Conference, Ferdowsi University of Mashad, 2003.

M. Taeibi-Rahni, F. Sabetghadam, M.K. Moayyedi and M. Hadidoulabi, “Fast Aerodynamics Data Estimation Model Based on Proper Orthogonal Decomposition Method”, 10th Conference on Fluid Mechanics, Yazd University, 2006.

M. Taeibi-Rahni, F. Sabetghadam, and M.K. Moayyedi, “2D Compressible Flow Estimation Model Development Based on Proper Orthogonal Decomposition Method”, 7th Iranian Aerospace Society Conference, Sharif University of Technology, 2008.

F. Sabetghadam, M. Taeibi-Rahni, and M.K. Moayyedi, “Utilization of Low-dimensional POD Method for Reconstruction of Gappy Data of the Unsteady Flow Fields”, 1st Special Congress on Unsteady Aerodynamics of Iranian Aerospace Society, Sharif University of Technology, 2008.

M.K. Moayyedi, M. Taeibi-Rahni, and F. Sabetghadam, “Calibrated Low-dimensional Dynamical Model for Simulation of Unsteady Incompressible Flows”, 12th Conference on Fluid Dynamics, Noshirvani University of Technology, 2009.

Moayyedi M. K., and Taeibi-Rahni M., “Low-dimensional POD Model for Boundary Control and Excitation of Viscous Burger's Equation”, The 14th Conference on Fluid Dynamics, The University of Birjand, May 2012.

M.K. Moayyedi, M. Marvi, and M. Taeibi-Rahni, “Development a Reduced Order Inverse Aerodynamic Design Model Based on Proper Orthogonal Decomposition Method”, 1st Annual Conference of Aerodynamics and Hydrodynamics, Sharif University of Technology, 2012.


F. Sabetghadam, M.K. Moayyedi, and M. Taeibi-Rahni, “A Fast Approach for Transient Calibration of Low-dimensional Dynamical Model of the Unsteady Incompressible Flows”, 9th Iranian Aerospace Society Conference, Science and Research University of Tehran, 2010.

H. Kiani Mavi, M.K. Moayyedi, F. Torabi, “Using an Intelligent, Three-Dimensional Search Algorithm to Exchange Information Between Processing Stages of a Parallel CFD Code”, 9th Conference of Iranian Aerospace Society, Science and Research University of Tehran, 2010.

M.K. Moayyedi, M. Taeibi-Rahni, F. Sabetghdam, “Development of a Low-dimensional POD Method for Reconstructing Gappy Data of the Unsteady Flow Fields using a Time-Advancement Algorithm”, 18th International ISME Conference, Sharif University of Technology, 2010.

M.K.Moayyedi, Taeibi-Rahni M., and Sabetghadam F., “Long Time Extension to Accurate Low-dimensional Dynamical Model Using Combined POD and Fourier Modes”, The 13th Annual and 2nd Intl. Conference on Fluid Dynamics, University of Shiraz, October 2010.

M.K. Moayyedi “Modification of the Reduced Order POD Dynamical Model for Simulation of the Unsteady Incompressible Flows Using Adjoint Continuity Equation”, 10th Conference of Iranian Aerospace Society, Tarbiat Modares University, 2011.

M.K. Moayyedi, M. Taeibi-Rahni, M. Marvi, “Inverse Airfoil Aerodynamic Design Using Proper Orthogonal Decomposition method”, 11th Conference of Iranian Aerospace Society, Shahid Sattari University, 2011.

Moayyedi M. K., and Najafi, M.R., “A Surrogate Low-dimensional POD Approach For Free Vibration Simulation of Linear Beam Model”, The 2nd International Coference on Acoustics and Vibration, Sharif University of Technology, December 2012.

M.K. Moayyedi, M. Marvi, and M. Taeibi-Rahni, “Low-dimensional POD Inverse Aerodynamic Design and Analysis Model”, 12th Conference of Iranian Aerospace Society, Amirkabir University of Technology, 2013.

M.K. Moayyedi, M. Najafbeygi, and M. Hojaji, “Development of a Fast Reduced Order Model For Predicting the Flow Field Using POD Method”, 15th Conference on Fluid Dynamics, Hormozgan University, 2013.

Moayyedi M. K., and Najafibeygi, M., “Flow Field Estimation Due to Several Parameters Variations Based on Combined POD/HOSVD Reduced Order Model”, 13th Conference of Iranaian Aerospace Society, University of Tehran, March 2014.

Moayyedi M. K., Najafi, M.R., and Najafibeygi, M., “A Low-dimensional POD-HOSVD Model for Free Vibration Simulation of Linear Beam under Variations of Several Parameters”, The 4th Conference on Acoustics and Vibration, Iran University of Science and Technology, Tehran, December 2014.

M. Azizi, M.K. Moayyedi, M. Dashti, H. Mahdigholi and A. Torkian, “CFD Simulation of Metal Smelting Furnace Ventilation System”, 4th Annual Conference on Industrial Health and Ventilation, Sharif University of Technology, 2014.

M.K. Moayyedi, and A. Bashardoust, “Numerical Simulation of the Flow Field and Motion of Pollutant Particles Around the Raw Materials Piles”, 23th International ISME Conference, Amirkabir University of Technology, 2015.

M.K. Moayyedi “Numerical Simulation of Fluid Flow and Transfer of Pollutants in a Field Under The Influence of Natural Convection”, 6th Conference of CFD Applications in Chemical and Petroleum Industries, Isfahan University of Technology, 2015.

Moayyedi M.K., Jabari E., and Hashemi M.M., “Eulerian-Lagrangian Approach for Numerical Simulation of Flow Field and Air Pollutant Particles Movement, Case Study: Central Library Building of University of Qom”, 1st Annual Conference on Water, Environmental and Energy Engineering, Iran University of Science and Technology, 2015.

Jabari E., Moayyedi M.K., and Hashemi M.M., “Study about the Pattern of Pollutant Particles for Architectural Design of Buildings from an Environmental Perspect”, 3rd International  Conference in Applied Research on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, K.N. Toosi University of Science and Technology, 2016.

M.K. Moayyedi, E. Jabari, M.M. Hashemi, “Numerical Simulation of Fluid Flow and Pollutants Particles Deposition and Studying the Effects of  Building Architecture Change on their Distribution”, 16th Conference on Fluid Dynamics, Razi University, 2015.


M.K. Moayyedi,
M. Doroudi,
“Numerical Simulation of Flow and Studying the Behavior of Non-Newtonian Fluid Under The Effects of Geometrical Variations”, 16th Conference on Fluid Dynamics, Razi University, 2015.

M.K. Moayyedi, S. AdelNejad, “Numerical Simulation of Compressible Flow Around the Reentry Capsule and Studying the Effects of Insulating Material on Heat Diffusion”, 16th Conference on Fluid Dynamics, Razi University, 2015.


Moayyedi M. K., Kazemi, M., “Reduced Order Framework for Free Vibration Simulation of Linear and Non-linear Beam Model”, The 5th International Conference on Acoustics and Vibration, University of Tehran, December 2015.

 

Moayyedi M. K., “Numerical Simulation of Coupled Mass, Momentum and Heat Transfer in the Field Under Effects of Bouyancy Forces”, The 9th International Chemical Engineering Congressand Exhibition, Shiraz University, December 2015.

M.K. Moayyedi, H. Dehghan, “Numerical Simulation of Secondary Injecting Flow and Investigating the Effects of Jet Angle and Location on Thrust Force Variations”, 24th International ISME Conference, Yazd University, 2016.

M.K. Moayyedi, H. Dehghan, “Numerical Simulation of Thrust Vector Control by Secondary Injection in the Over-Expanded Nozzle and Investigation about the Effective Parameters on Thrust Vector Variations.”, 15th Conference of Iranian Aerospace Society, Civil Aviation College, Tehran, 2016.


M.K. Moayyedi, A. M. Mirzaei, “Numerical Simulation of Flow Around Reentry Capsule and Studying The Effect of Angle of Attack Changes on The Flow Field Structure”, 1st International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, University of Tehran, 2016.

E. Jabari, M.K. Moayyedi, A. M. M. Hashemi, “Three-dimensional Numerical Simulation of Solid Pollutant Particles Flow and Studying the Effect of Building Architecture on Their Distribution”, 9th Annual Conference of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, 2016.


M.K. Moayyedi, “Reduced Order Modeling of Mass, Momentum and Heat Transfer in the Field Under Effects of Natural Convection”, 7th Conference on CFD Applications in Chemical and Petroleum Industries, Shahid Bahonar University of Kerman, 2016.

M.K. Moayyedi, “Numerical Simulation of Natural Convection and Studying the Effects of Schmidt Number Variations on Mass Diffusion and Convection”, 8th Conference on CFD Applications in Chemical and Petroleum Industries, Tarbiat Modaress University, 2017.

M.K. Moayyedi, A. Ghaedi, “Flow Control Around a 2D Wing and Its Effects on Aerodynamics Performance Using Blowing and Suction Flow Strategies”, 22th International ISME Conference, Tarbiat Modaress University, 2017.

M.K. Moayyedi, M. H. Ebrahimi, “Computational Modeling of Turbulent Flow Around a Low Power Wind Turbine and Investigation about the Effects of Freestream Velocity Variations on Blade Loading”, 2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, Kharazmi University, 2017.

M.K. Moayyedi, E. Jabari, and F. Zahedi, Numerical Simulation of Flow in the River and Studying the Effects of Geometry and Density of barriers on Manning Roughness Coefficient and Fluid Energy”, 17th Conference on Fluid Dynamics, Shahroud University of Technology, 2017.

M.K. Moayyedi, and A. Bashardoust, “Eulerian-Lagrangian Approach for Simulation of Air Flow and Motion of Particles from the Stockpile of Raw Materials”, 3rd Heat and Mass Transfer Conference, Noushirvani University of Technology, 2017.
عناوين و افتخارات

دانش‌آموختة ممتاز مقطع دكتري، دانشگاه صنعتي شريف، سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1391
برگزيده همايش صنعت تاسيسات مكانيك استان قم در بخش علمي و دانشگاهي، 1393

دريافت لوح تقدير به عنوان داور برگزيده نشريه عملي پژوهشي مهندسي مكانيك اميركبير، 1395
فعاليت‌هاي آموزشي (تدريس دانشگاهي)

تدريس:

دروس كارشناسي:

دروس تحصيلات تكميلي:
عضويت در انجمن‌هاي علمي و دانشگاهي


عضو اصلي انجمن مهندسان مكانيك ايران (ISME)

عضو
وابستة انجمن هوافضاي ايران (IAS)


عضو انجمن هليكوپترآمريكا(AHS)

عضو وابستة انجمن انرژي خورشيدي ايران (IRSIS)

عضو پيوستة انجمن فيزيك ايران (PSI)

عضو وابستة انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران (ISAV)

عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريفآشنايي با برنامه‌هاي كامپيوتري و نرم‌افزارهاي مهندسي و كاربردي
 • سيستم عامل: Windows/Linux/Unix.
 • نرم افزار رياضي:Mathcad / Maple/ MATLAB.
 • نرم افزار كاربردي: Tecplot.
 • نرم افزار مهندسي: Gambit/Fluent/Xfoil.
 • برنامه نويسي: Fortran/ C++.
 • نرم افزار گرافيكي: Corel Draw/ Photoshop
 • نرم افزار ويرايش متن: Win Edit/ Microsoft office/PCTex

رايانامه

 mk[dot]moayyedi[at]qom[dot]ac[dot]ir

moayyedi[at]alum[dot]sharif[dot]edu

صفحه شخصي:


www.qom.ac.ir/profs/moayyedi
alum.sharif.edu/moayyedi
صفحه اصلي | نقشه سايت | ارتباط با ما

کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به دانشگاه قم مي باشد.     Copyright  © 2012 Qom.ac.ir All rights reserved
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

دكتر محمد كاظم مؤيدي - عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما